FANDOM


A Qiang (Novice Beggar)Age of Wulin gpotato WikiBayila (Ewenki Young Girl)
Cao Bicheng (Poem-Collecting Person)Cen Siming (Royal Cook)Chao Yi (Rich Merchant)
Common PeopleDai Zao (Youming Iron Claw)Dong Yunbo (Young Master of Sanqing Sword)
Fan (Rascal)Fang Biao (Old Charcoal Seller)Fang Fanyou (Alchemist's Disciple)
Gu Meizhi (Antique Dealer)Guan Meina (Young Girl Selling Sachets)Heng Chengfei (Soul-Hunting Clan)
Hou Jiancheng (Prince's Senior Grand Tutor)Hua Fei (Jade Craftsman)Huo Rang (Incense Chief of Beggar's Sect)
Ji Liu (Ivory Vendor)Ji Tingrong (Wine-Tasting Master)Jia Guling (Jurchen Fisherman)
Jiang Shi (Strong Man Protecting Forest)Kong Fanying (Old Stall Owner)Kui Qiaosheng (Lodger)
Li Quan (Leader of Mountain Bandit)Li Yuqi (Night Watchman)Lian Liangquan (Craftsman Repairing Carriage)
Liang Xiance (Partner)Liao Qingshan (Japanese Invador Traitor)Lu Hu (Woodcutter's Son)
Lu Qiyan (Woodcutter)Mu Shao (Old Charcoal Seller)Murong Duan (Strong Man Protecting Forest)
Niu Dazi (Guard Camp Colonel)Poison Girl Worshipping the MoonQiao Gong (Young Master)
Qu Hanteng (Physiognomist)Rong Gu (Assistant Administrator)Rong Tangke (Bridegroom)
Ruan Meng (Wine Brewing Workshop Worker)Shangguan Quanyong (Assistant Director)Shao Fangyi (Servant Girl)
Si Tianpeng (Prince's Tutor)Situ Yong (Country Magistrate)Su Shiping (Merchant)
Tu Xing (Tian Dao)Wu Laosan (Fisherman)Wu Shayong (Beggar)
Wu Xiaoming (Wu Laosan's Daughter)Wu Xiaowen (Jianghu Person)Xi Yunling (Matchmaker)
Xiang Fengtai (Iron-Hand Scholar)Yamen RunnerYan Jun (Scoundel)
Yang Shehai (Ghost Gate Dragon King)Ying YingYong Lang (Cemetary Principal)
Yuan Tieshan (Jianghu People)Yue Qingcheng (Escort)Yue Si (Juvenile)
Zhan Gangxiong (Local Magistrate)Zhong Fan (Investigating Sensor)Zhou Daowei (Worker Doing Skinning)
Zhu Jianchao (Little Young Master)Zi Dingdan (Bandit)
File:Age Of Wulin.jpgFile:Communitylogo.pngFile:Esempio.jpg
File:Example.jpgFile:Forum new.gifFile:Przykład.jpg
File:Wiki.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.