Age of Wulin gpotato Wiki
Advertisement

Jiming Posthouse[]

Dai Zao (Youming Iron Claw)

Heng Chengfei (Soul-Hunting Clan)

Xiang Fengtai (Iron-Hand Scholar)

Yang Shehai (Ghost Gate Dragon King)

Yue Si (Juvenile)

Zi Dingdan (Bandit)

Liang Xiance (Partner)

Lian Liangquan (Craftsman Repairing Carriage)

Rong Tangke (Bridegroom)

Xi Yunling (Matchmaker)

Shao Fangyi (Servant Girl)

Chao Yi (Rich Merchant)

Kong Fanying (Old Stall Owner)

Guan Meina (Young Girl Selling Sachets)

Fan (Rascal)

Zhou Daowei (Worker Doing Skinning)

Cao Bicheng (Poem-Collecting Person)

Li Yuqi (Night Watchman)

Kui Qiaosheng (Lodger)

Cen Siming (Royal Cook)

Wu Xiaowen (Jianghu Person)

Ruan Meng (Wine Brewing Workshop Worker)

Ji Tingrong (Wine-Tasting Master)

Zhong Fan (Investigating Sensor)

Su Shiping (Merchant)

Hua Fei (Jade Craftsman)

Qu Hanteng (Physiognomist)

Zhu Jianchao (Little Young Master)

Bayila (Ewenki Young Girl)

A Qiang (Novice Beggar)

Lu Qiyan (Woodcutter)

Lu Hu (Woodcutter's Son)

Murong Duan (Strong Man Protecting Forest)

Wu Shayong (Beggar)

Common People

Mu Shao (Old Charcoal Seller)

Fang Biao (Old Charcoal Seller)

Jia Guling (Jurchen Fisherman)

Jiang Shi (Strong Man Protecting Forest)

Tu Xing (Tian Dao)

Ji Liu (Ivory Vendor)

Gu Meizhi (Antique Dealer)

Yan Jun (Scoundel)

Fang Fanyou (Alchemist's Disciple)

Huo Rang (Incense Chief of Beggar's Sect)

Qiao Gong (Young Master)

Scholar's Academy[]

Dong Yunbo (Young Master of Sanqing Sword)

Ying Ying

Poison Girl Worshipping the Moon

Yue Qingcheng (Escort)

Wu Xiaoming (Wu Laosan's Daughter)

Wu Laosan (Fisherman)

Liao Qingshan (Japanese Invador Traitor)

Li Quan (Leader of Mountain Bandit)

Yuan Tieshan (Jianghu People)


Yanjing[]

Situ Yong (Country Magistrate)

Shangguan Quanyong (Assistant Director)

Si Tianpeng (Prince's Tutor)

Hou Jiancheng (Prince's Senior Grand Tutor)

Rong Gu (Assistant Administrator)

Niu Dazi (Guard Camp Colonel)

Zhan Gangxiong (Local Magistrate)

Yamen Runner

Yong Lang (Cemetary Principal)

All items (1)

Advertisement